Kies je taal:

Disclaimer

Aangepast op 17/05/2018

1. Toepassing

Deze website wordt beheerd door de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL). Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen voorwaarden en bepalingen. Je wordt geacht hiervan kennis te nemen en ze te aanvaarden. De KANTL kan deze voorwaarden en bepalingen op elk moment eenzijdig wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

2. Gebruiksvoorwaarden van deze website

Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over de KANTL, haar diensten en activiteiten. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies en aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt ter informatieve titel verstrekt en kan de KANTL op generlei wijze binden. Deze website werd door de KANTL met de grootste zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de correctheid, volledigheid en juistheid van de informatie op deze website. De KANTL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze website. Deze website en alle materiaal die deze bevat worden aangeboden “zoals ze zijn”. De KANTL biedt hieromtrent generlei garanties, noch impliciet, noch expliciet. Evenmin garandeert de KANTL een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

De KANTL behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen, zonder voorafgaand bericht, aan de diensten, prijzen en beschikbare informatie.

Indien je onjuistheden vaststelt in de informatie beschikbaar op deze website kan je de KANTL contacteren op volgend e-mailadres: secretariaat@kantl.be.

3. Aansprakelijkheid

De KANTL kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit het (on)rechtstreeks gebruik van de website of van de op de website ter beschikking gestelde informatie. Je dient, als bezoeker van de website, alle redelijke voorzorgen te nemen om te vermijden dat je uitrusting of gegevens worden aangetast door virussen, bugs, enz. De KANTL verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit tussen de software van de bezoeker en de bestanden en onderdelen die deel uitmaken van of voorkomen op de website. De KANTL kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de elektronische communicatie die verloopt via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicatie.

4. Intellectuele eigendom

De website is een originele creatie waarvan zowel de inhoud als de structuur beschermd worden door auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten. Ook op de website gebruikte logo’s, tekeningen, beelden,… worden door het auteursrecht beschermd. Je hebt het recht de informatie op de website voor louter privaat en persoonlijk gebruik te raadplegen en/of te downloaden. Elk ander gebruik waaronder maar niet beperkt tot reproductie, verspreiding, terbeschikkingstelling van het publiek en/of hergebruik in welke vorm dan ook, ongeacht of deze volledig of gedeeltelijk is, tijdelijk of permanent is, van de website of van de informatie van de KANTL, is strikt verboden zonder haar schriftelijke en voorafgaande toestemming.

5. E-mailverkeer

Op elke e-mail van de KANTL is de wet van 13 juni 2005 over het vertrouwelijke karakter van elektronische communicatie van toepassing, in het bijzonder artikel 124.

De informatie, verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Openbaarmaking, vermenigvuldiging en/of verspreiding van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De KANTL is niet aansprakelijk voor de onjuiste of onvolledige transmissie, noch voor de laattijdigheid, noch voor de vernietiging van data ten gevolge van deze transmissie. Indien je een e-mailbericht ontvangt terwijl het niet voor jou bedoeld is, verzoeken wij je ons hierover per omgaande te berichten en het bericht te vernietigen.

bekijk de canon